VTA en nader technisch onderzoek

Visual Tree Assessment, kortweg VTA, is een door Claus Mattheck en Breloer ontwikkelde methode om bomen visueel te beoordelen.
Volgens deze methode kunnen interne gebreken ontdekt worden aan de hand van signalen aan de buitenkant van de boom. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van schimmels, het groeigedrag, vlekken op of breuken in bast of stam, vlekken op bladeren, oude of nieuwe wonden enzovoort. De methode voorziet in een inventarisatie en analyse van de uiterlijke signalen van potentiële mechanische zwakte.

Deze beoordeling kan desgewenst uitgevoerd worden volgens de RAW Standaard bepalingen of de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie van de CROW.
Als er geen uitwendige tekenen zijn van mogelijke problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase.

Als er vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, moet de aan- of afwezigheid hiervan bevestigd worden door middel van een nader technisch onderzoek. Dit kan door middel van het uitvoeren van geluidstomografie, elektrische weerstandsmeting of een stabiliteitsmeting. Zo wordt concreet of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet overschreden wordt.