Flora- en Faunawet

Op 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In deze wet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1 en 2). Hierin staat dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten alsmede voor hun directe leefomgeving.

Ook de werkzaamheden aan bomen vallen onder deze wetgeving. Zo kunnen zich in oude holle bomen bijvoorbeeld vleermuizen vestigen. Voordat de werkzaamheden aan de bomen plaatsvinden zullen er eerst gepaste maatregelen genomen moeten worden. Hoogendoorn Boomadvies B.V. kan u op dit gebied adviseren en het proces begeleiden.